niedziela, 20 października 2019

Urodzinowa zabawa Twojego Źródła Urody (20 październik 2019)


Regulamin zabawy

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Urodzinowa zabawa Twojego Źródła Urody” i dalej jest zwana: "Zabawą".
2. Organizatorem zabawy jest blog Twoje Źródło Urody.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem bloga: www.twojezrodlourody.blogspot.com i https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 20.10.2019 o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 30.10.2019 do godziny 24:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w zabawie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w zabawie.
6. Udział w zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w regulaminie § 2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
Warunki i zasady uczestnictwa w zabawie
1. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook lub/oraz prowadzi na dowolnej platformie bloga o dowolnej tematyce.
2. Prawa uczestnictwa w zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w zabawie, uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie w komentarzu pod postem informującym o zabawie (na Facebook i/lub na Blogu Twojego Źródła Urody) odpowiedzi na zadanie konkursowe, którym jest: „Zadaj mi interesujące pytanie, na które odpowiem w listopadowym filmiku na kanale YouTUBE i wybierz nagrodę która cie interesuje.” Warunki te muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy. Zgłosić udział w zabawie można zarówno na Blogu jak i poprzez Facebook, choć nagrodę wygrać można tylko jedną.
4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie 4 uczestników. Wyłoni ich przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone w filmie opublikowanym w listopadzie 2019roku na kanale YOUTUBE powiązanym z blogiem Twoje Źródło Urody”

§ 3
Nagrody
1. Wyłonieni przez organizatora uczestnicy zabawy otrzymają jeden z czterech zestawów upominkowych.
Zestaw pierwszy: zestaw trzech produktów O!figa
Zestaw drugi: zestaw trzech kosmetyków polskich marek
Zestaw trzeci: zestaw trzech kosmetyków z linii eco marki BANDI
Zestaw czwarty: zestaw trzech kosmetyków marek azjatyckich


2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników zabawy.
3. Jeden uczestnik może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy, postanowień jej regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Lista uczestników, którzy otrzymają upominek zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/twojezrodlourody
6. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionego uczestnika i nie przesłania przez niego adresu do wysyłki upominku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników upominek pozostaje do wyłącznej dyspozycji organizatora.
7. W przypadku nieodebrania awizowanej przez przewoźnika nagrody i zwrotu jej do Twojego Źródła Urody lub sponsora, nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji organizatora i nie musi być ponownie wysyłana do laureata.
8. Nagrody są wysyłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Dane osobowe uczestników zabawy
1. Warunkiem odebrania upominku za udział w zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników zabawy.
2. Przystępując do zabawy i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby realizacji przekazania upominku (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji przekazania upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów, a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem i w szczególnych przypadkach Fundatorem upominku. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku Uczestnikowi dane te zostaną usunięte.

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza