środa, 27 listopada 2013

Mikołajkowa zabawa z marką Hegron (27 listopad 2013)

REGULAMIN

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą Mikołajkowa zabawa z marką Hegron i jest zwany dalej: "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog Twoje Źródło Urody. Fundatorem nagród jest Tenex Sp. z o.o. ul. Żwirowa 65 05-090 Puchały - Raszyn
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 27.11.2013 r. o godzinie 21:00:00 czasu polskiego
i będzie trwać do dnia 04.12.2013 r. do godziny 24:00:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie § 2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane
konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
także prawa do żądania wydania uzyskanej w Zabawie nagrody czy innych roszczeń
związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie na swoim koncie na platformie Facebook informacji o udziale w Zabawie. Kliknięcie przycisku „Lubię to” zarówno na profilu organizatora jak i sponsora zabawy, oraz wyrażenie chęci udziału w zabawie poprzez skomentowanie postu informującego o Zabawie na profilu Twojego Źródła Urody na platformie Facebook. Komentarz ma być odpowiedzią na pytanie ”Czy byłeś grzeczny w tym roku?” Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.
4. Z pośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 uczestników . Wyłoni ich przedstawiciel organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Facebook Organizatora nie później niż 7 dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w Zabawie.

§ 3
NAGRODY
1. Wyłonieni przez Organizatora uczestnicy Zabawy otrzymają: Upominek marki Oyster ufundowany przez sponsora.
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy.
3. Jedna osoba może zdobyć Upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu
i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Lista osób, które otrzymają upominek zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody
6. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionej osoby i nie przesłania przez nią adresu do wysyłki Upominku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Upominek pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbiory Upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem i w szczególnych przypadkach Fundatorem Upominku. Niezwłocznie po dostarczeniu Upominku dane te zostaną usunięte.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji Upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony
z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany
oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.


poniedziałek, 18 listopada 2013

Laurkowa zabawa (4 listopada 2013)

Regulamin zabawy

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą Laurkowa zabawa i jest zwana dalej: "zabawą".
2. Organizatorem zabawy jest blog Twoje Źródło Urody. Fundatorami upominków są ARCHAMEDIA Public Relations, ul. gen. Meriana Coopera, Warszawa
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem profilu Twoje Źródło Urody na portalu Facebook: https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 4.11.2013 o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 24.11.2013 do godziny 24:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w zabawie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w zabawie.
6. Udział w zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
Warunki i zasady uczestnictwa w zabawie
1. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Prawa uczestnictwa w zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanego w zabawie upominku czy innych roszczeń związanych z udziałem w zabawie Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem Uczestnika w zabawie jest:
- umieszczenie na swoim koncie na platformie Facebook lub na blogu Uczestnika informacji o udziale w zabawie.
- umieszczenie na profilu Facebook organizatora zdjęcia wykonanej dowolną metodą „laurki z okazji pierwszych urodzin bloga Twojego Źródła Urodzin”.
Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.
4. Z pośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie dwóch Uczestników . Wyłoni ich przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook Organizatora nie później niż 7 dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w zabawie.

§ 3
Nagrody
1. Dwóch wyłonionych przez Organizatora Uczestników zabawy otrzyma jeden z dwóch zestawów upominkowych ufundowany przez Sponsora.
Zestawy zawierają:
zestaw 1 - Puder, maskara i odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics
zestaw 2 - Puder, maskara i odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics +losowo wybrany kosmetyk pielęgnacyjny marki Eveline Cosmetics.
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników zabawy.
3. Jeden uczestnik może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy, postanowień jej regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Lista Uczestników, które otrzymają upominek zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/twojezrodlourody
6. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionego w Zabawie Uczestnika i nie przesłania przez niego adresu do wysyłki upominku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników upominek pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4
Dane osobowe Uczestników Zabawy
1. Warunkiem odebrania upominku za udział w zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji odbiory upominku (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbiory upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem i w szczególnych przypadkach fundatorem upominku. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku dane te zostaną usunięte.


§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.

4. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona z portalem społecznościowym Facebook.

Urodzinowa zabawa bloga Twoje Źródło Urody (14 listopada 2013)

Regulamin zabawy rozpoczynającej się 14 listopada 2013 roku ogłoszonej na blogu

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą Urodzinowa zabawa bloga Twoje Źródło Urody i dalej jest zwana: "Zabawą".
2. Organizatorem zabawy jest blog Twoje Źródło Urody. Fundatorami upominkówTenex sp. z o.o., ul. Żwirowa 65, Puchały – Raszyn oraz Dugona group, ul. Targowa 12/59, Warszawa.
3.Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem bloga: www.twojezrodlourody.blogspot.com
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 14.11.2013 o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 24.11.2013 do godziny 24:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w zabawie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w zabawie.
6. Udział w zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w regulaminie § 2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
Warunki i zasady uczestnictwa w zabawie
1. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook lub/oraz prowadzi na dowolnej platformie bloga o dowolnej tematyce.
2. Prawa uczestnictwa w zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w zabawie, uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody organizatora.
3. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie na swoim koncie na platformie Facebook lub na swoim blogu informacji o udziale w zabawie. Zostanie publicznym obserwatorem bloga Twoje Źródło Urody na platformie Blogger oraz wyrażenie chęci udziału w zabawie poprzez skomentowanie wpisu na blogu Organizatora informującego o zabawie. W komentarzu tym musi zostać zawarta informacja, o czym uczestnik chętnie przeczytałby na blogu Twoje Źródło Urody, oraz/lub co podoba się uczestnikowi zabawy na blogu Twoje Źródło Urody. Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.
4. Z pośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie 4 uczestników. Wyłoni ich przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook oraz na blogu Organizatora nie później niż 7 dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w zabawie.

§ 3
Nagrody
1. Wyłonieni przez organizatora czterej uczestnicy zabawy otrzymają jeden z czterech zestawów upominkowych ufundowanych przez Sponsorów.
Zestawy zawierają:
zestaw 1 - Puder, maskara i odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics
zestaw 2 - Puder, maskara i odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics + Krem Amino Bio Cream marki Arkana
zestaw 3 - Męski tonik do twarzy marki Wise
zestaw 4 - Puder, maskara i odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics + Krem nawilżający marki Gerovital
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników zabawy.
3. Jeden uczestnik może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy, postanowień jej regulaminu I ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Lista uczestników, którzy otrzymają upominek zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/twojezrodlourody
6. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionego uczestnika i nie przesłania przez niego adresu do wysyłki upominku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników upominek pozostaje do wyłącznej dyspozycji organizatora.

§ 4
Dane osobowe uczestników zabawy
1. Warunkiem odebrania upominku za udział w zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników zabawy.
2. Przystępując do zabawy i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby realizacji przekazania upominku (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji przekazania upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów, a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem i w szczególnych przypadkach Fundatorem upominku. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku Uczestnikowi dane te zostaną usunięte.


§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Urodzinowo bawimy się z marką Oyster (15 listopada 2013)

REGULAMIN zabawy rozpoczynającej się 15 listopada, ogłoszonej na Facebook

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. KONKURS INTERNETOWY JEST ORGANIZOWANY POD NAZWĄ „URODZINOWO BAWIMY SIĘ Z MARKĄ OYSTER” I JEST ZWANY DALEJ: "ZABAWĄ".
2. ORGANIZATOREM ZABAWY JEST BLOG TWOJE ŹRÓDŁO URODY. FUNDATOREM UPOMINKÓW JEST TENEX SP. Z O.O. UL. ŻWIROWA 65 05-090 PUCHAŁY - RASZYN
3.ZABAWA PROWADZONA BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK.
4. ZABAWA ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 15.11.2013 O GODZINIE 00:00 CZASU POLSKIEGO I BĘDZIE TRWAĆ DO DNIA 25.11.2013 DO GODZINY 24:00 CZASU POLSKIEGO.
5. REGULAMIN REGULUJE ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W ZABAWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZABAWIE.
6. UDZIAŁ W ZABAWIE JEST DOBROWOLNY I NIEODPŁATNY.
7.PRAWO DO UDZIAŁU W ZABAWIE PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM WARUNKI UCZESTNICTWA OKREŚLONE W REGULAMINIE § 2 (OSOBY TE ZWANE SĄ W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU „UCZESTNIKAMI”).
8. POPRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO ZABAWY UCZESTNIK AKCEPTUJE W CAŁOŚCI TREŚĆ REGULAMINU I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA, JAK RÓWNIEŻ POTWIERDZA, IŻ SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI UDZIAŁU W ZABAWIE. 
9. REGULAMIN JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA POD ADRESEM http://twojezrodlourody.blogspot.com ORAZ http://regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. UCZESTNIKIEM ZABAWY („UCZESTNIK”) MOŻE BYĆ KAŻDA OSOBA, KTÓRA MA ZAREJESTROWANE KONTO NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
2. PRAWA UCZESTNICTWA W ZABAWIE, JAK I PRAW ORAZ OBOWIĄZKÓW Z NIM ZWIĄZANYCH, W TYM TAKŻE PRAWA DO ŻĄDANIA WYDANIA UZYSKANEJ W ZABAWIE NAGRODY CZY INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W ZABAWIE, UCZESTNICY NIE MOGĄ PRZENOSIĆ NA OSOBY TRZECIE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY ORGANIZATORA.
3. ZADANIEM KONKURSOWYM JEST UMIESZCZENIE NA SWOIM KONCIE NA PLATFORMIE FACEBOOK INFORMACJI O UDZIALE W ZABAWIE. KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „LUBIĘ TO” ZARÓWNO NA PROFILU ORGANIZATORA JAK I SPONSORA ZABAWY, ORAZ WYRAŻENIE CHĘCI UDZIAŁU W ZABAWIE POPRZEZ SKOMENTOWANIE POSTU INFORMUJĄCEGO O ZABAWIE NA PROFILU TWOJEGO ŹRÓDŁA URODY NA PLATFORMIE FACEBOOK. WARUNKI TE BEZ WYJĄTKU MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE W TRAKCIE TRWANIA ZABAWY.
4. Z POŚRÓD WSZYSTKICH PRAWIDŁOWYCH ZGŁOSZEŃ WYŁONIONYCH ZOSTANIE 2 UCZESTNIKÓW . WYŁONI ICH PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA. WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE FACEBOOK ORGANIZATORA NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI PO TERMINIE ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W ZABAWIE.

§ 3
NAGRODY
1. WYŁONIENI PRZEZ ORGANIZATORA UCZESTNICY ZABAWY OTRZYMAJĄ: UPOMINEK MARKI OYSTER UFUNDOWANY PRZEZ SPONSORA.
2. UPOMINEK ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES PRZEKAZANY ORGANIZATOROWI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 45 DNI ROBOCZYCH OD OGŁOSZENIA WYNIKÓW ZABAWY.
3. JEDNA OSOBA MOŻE ZDOBYĆ UPOMINEK TYLKO RAZ W RAMACH CAŁEJ ZABAWY.
4.WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ZASAD ZABAWY, POSTANOWIEŃ JEJ REGULAMINU I ICH INTERPRETACJI ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.
5. LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ UPOMINEK ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA STRONIE https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody
6. W PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA SIĘ WYŁONIONEJ OSOBY I NIE PRZESŁANIA PRZEZ NIĄ ADRESU DO WYSYŁKI UPOMINKU W TERMINIE 7 DNI OD OGŁOSZENIA WYNIKÓW UPOMINEK POZOSTAJE DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI ORGANIZATORA.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. WARUNKIEM ODEBRANIA UPOMINKU ZA UDZIAŁ W ZABAWIE JEST PRZESŁANIE SWOICH PRAWDZIWYCH DANYCH OSOBOWYCH, TJ.: IMIENIA, NAZWISKA ORAZ ADRESU, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ DOSTARCZONY UPOMINEK, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ ORGANIZATORA W OGŁOSZENIU WYNIKÓW ZABAWY.
2. PRZYSTĘPUJĄC DO ZABAWY I AKCEPTUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN UCZESTNIK WYRAŻA TAKŻE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PODANYCH PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA NA POTRZEBY ZABAWY (USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DN. 29.08.1997 R. DZ. U. NR 133 POZ. 833 Z PÓŹN. ZM.).
3. DANE PRZEKAZANE ORGANIZATOROWI W CELU REALIZACJI ODBIORY UPOMINKU NIE SĄ GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM GOSPODARCZYM POZA ORGANIZATOREM I W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH FUNDATOREM UPOMINKU. NIEZWŁOCZNIE PO DOSTARCZENIU UPOMINKU DANE TE ZOSTANĄ USUNIĘTE.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ORGANIZATOR JEST UPRAWNIONY DO ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, O ILE NIE WPŁYNIE TO NA POGORSZENIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W ZABAWIE. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIAN TERMINÓW POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ BY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZABAWIE ORAZ ZMIAN W SPECYFIKACJI UPOMINKU. REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD CZASU OPUBLIKOWANIA GO NA STRONIE www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZERWANIA LUB ODWOŁANIA ZABAWY BEZ PODANIA PRZYCZYN.
3. WŁAŚCICIEL PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK JEST CAŁKOWICIE ZWOLNIONY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEBIEG WYŻEJ WYMIENIONEJ ZABAWY.
4. ZABAWA NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB SPONSOROWANA, WSPIERANA, ADMINISTROWANA ORAZ STOWARZYSZONA Z PORTALEM SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.